GEBRUIKERSHANDLEIDING - CADD Legacy PCA - PDF Gratis download (2023)

Transcriptie

1 CADD Legacy PCA ma-vr uur TELEFONISCH CONTACT Ons telefoonnummer is : Kantoor uren : Maandag t/m Vrijdag van 8.15 tot uur Bij een gesprek is het vaak handig onderstaande informatie bij de hand te hebben. Noteer hier vast uw gegevens: Zorgverzekeraar :... Polisnummer :... Ziekenhuis :... Behandelend arts :... Huisarts :... Wijkverpleegkundige :... Tefa-Portanje :... Pagina 1 V33381 revisie 1.1 datum

2 UW AANTEKENINGEN: Pagina 2 V33381 revisie 1.1 datum

3 Geachte heer/mevrouw, Tefa-Portanje heeft in opdracht van uw zorgverzekeraar een ambulante infusiepomp ter beschikking gesteld, voor de duur van de behandeling, zoals voorgeschreven door de behandelend arts. Tijdens de aflevering van de apparatuur en de daarbij behorende verbruiksartikelen heeft u instructie ontvangen met betrekking tot het gebruik hiervan. Tevens heeft u een Afleverbon ontvangen waarop de gegevens genoteerd staan. Wij verzoeken u de afleverbon goed te bewaren. U kunt hem bijvoorbeeld bij de andere papieren over de zuurstof stoppen. Tefa-Portanje zal u gedurende het gebruik ondersteunen door middel van instructie, levering van gebruiksartikelen en voor vervangende apparatuur zorgen bij storingen. U kunt tijdens kantooruren direct telefonisch contact met Tefa-Portanje opnemen. Buiten kantooruren wordt u doorverbonden met onze zorgcentrale, die uw vraag noteert en zonodig direct doorgeeft aan een van onze verpleegkundigen, die dan contact met u opneemt. Om het een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u contact op te nemen, zodra er zich een van onderstaande situaties voordoet: U stopt met het gebruik van de ambulante infusiepomp. U heeft een andere zorgverzekeraar. U heeft hulp- of gebruiksartikelen nodig. U bent tijdelijk niet aanwezig (bv vakantie/logeren/opname). Uw therapie is gewijzigd. Uw telefoonnummer wijzigt. U heeft aanvullende instructie nodig. De apparatuur is defect. Het bestellen van gebruiksartikelen kan alleen tijdens kantooruren. De bestelde artikelen worden per post geleverd. U dient er rekening mee te houden, dat de aflevering van post(pakketten) niet tijdens het weekend gebeurt. Artikelen die vrijdag worden aangevraagd, worden over het algemeen maandag afgeleverd. Voor defecten kunt u altijd direct contact opnemen met Tefa-Portanje. Voor administratieve wijzigingen kunt u gebruik maken van bijgevoegde antwoordkaart. Pagina 3 V33381 revisie 1.1 datum

4 BRUIKLEENBEPALINGEN U heeft deze voorzieningen in bruikleen ontvangen van uw zorg-verzekeraar. Dit betekent dat de volgende regels van toepassing zijn: De zorgverzekeraar geeft meestal het hulpmiddel via Tefa-Portanje in bruikleen. Het hulpmiddel blijft eigendom van Tefa-Portanje. De hulpmiddelen worden u in bruikleen gegeven (ze worden dus niet uw eigendom) voor een door de zorgverzekeraar voor te schrijven tijdsduur. Deze zogenaamde machtigingsperiode kan voor een bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Bij een machtiging voor een bepaalde tijd, dient een eventuele verlenging van de machtigingperiode te worden aangevraagd door uw voorschrijver (behandelend arts) bij uw zorgverzekeraar. Bij beëindiging van de therapie verzoeken wij u er zoveel mogelijk aan mee te werken om de hulpmiddelen zo spoedig mogelijk naar Tefa-Portanje te retourneren. U dient hiertoe contact op te nemen met Tefa-Portanje. De hulpmiddelen en de gebruiksartikelen mogen alleen gebruikt worden conform het voorschrift van uw behandelend arts. Reparaties en vervanging dienen te worden uitgevoerd door Tefa-Portanje. Bij verlies, diefstal, beschadiging en of nalatigheid is de verzekerde in principe aansprakelijk voor de schade. ATTENTIE: u gebruikt een apparaat dat tevens met batterijen of accu s kan worden gevoed. Zorg dat u altijd een stel reserve batterijen voorradig heeft in verband met eventuele calamiteiten of stroomstoringen. Pagina 4 V33381 revisie 1.1 datum

5 BELEVERING VAN HULPMIDDELEN Indien u hulpmaterialen en/of disposables beleverd krijgt via Tefa-Portanje (dit kan alleen indien Tefa-Portanje hiervoor een machtiging heeft van uw zorgverzekeraar), dan worden deze via een bode dienst bij u langs gebracht. Tefa-Portanje probeert deze leveringen zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, zodat u een redelijke voorraad in huis heeft en er geen problemen ontstaan, als de belevering onverhoopt niet doorgaat. Wijzigingen in het verbruik dient u zelf door te geven aan Tefa-Portanje. Houdt er rekening mee, als u onverhoopt meer heeft verbruikt, dat wij u tijdig kunnen voorzien van aanvullende producten. Deze veranderingen en bestellingen kunt u tijdens de normale kantooruren aan ons doorgeven. Indien u hulpmiddelen bestelt, moet u er rekening mee houden, dat deze niet tijdens de avonduren of in het weekend geleverd kunnen worden. Bestellingen voor hulpmiddelen buiten de normale kantooruren kunnen door ons niet verwerkt worden. Pagina 5 V33381 revisie 1.1 datum

6 Inleiding Uw arts heeft u aanbevolen de CADD-Legacy PCA-pomp te gebruiken als onderdeel van uw behandeling. De CADD-Legacy PCA-pomp is draagbaar en hij is ontworpen om medicijnen toe te dienen. PCA betekent Patient Controlled Analgesia, ofwel door de patiënt geregelde pijnbestrijding. Uw arts zal speciaal voor u medicijnen voor-schrijven. Uw recept wordt door de arts in uw pomp geprogrammeerd volgens het specifieke voorschrift van uw behandelende arts. Deze pomp kan opnieuw gepro-grammeerd worden als uw medicatie gewijzigd moet worden. Deze pomp kan geprogrammeerd worden om medicijnen op constante snelheid toe te dienen en/of om een bolus op aanvraag na een bepaald tijdsinterval toe te dienen. In de pomp is geprogrammeerde en historische informatie opgeslagen die uw arts voor uw specifieke therapie nodig heeft. Uw arts zal u over het juiste gebruik van deze pomp inlichten. Deze handleiding dient als aanvulling op die instructies. Voer uitsluitend de procedures uit waarin u bent getraind. Hieronder staat een lijst met waarschuwingen en aanwijzingen die u moet lezen voordat u de pomp gebruikt. Het is belangrijk dat u deze waarschuwingsberichten goed kent en ze in acht neemt. Indien de waarschuwingen en aanwijzingen niet op de juiste wijze worden opgevolgd, kan dit beschadiging van de pomp of ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. Waarschuwingen Als de pomp wordt gebruikt om levensondersteunende medicijnen toe te dienen, moet een extra pomp beschikbaar zijn. Indien men de pomp laat vallen of ertegen stoot, moet hij op beschadiging worden geïnspecteerd. Gebruik geen pomp die beschadigd is of niet goed werkt. Neem contact op met uw arts/hulpverlener voor verdere aanwijzingen. Pagina 6 V33381 revisie 1.1 datum

7 Inspecteer de infuuslijn, alvorens de infusie te beginnen, op knikken, een afgesloten klem of andere obstructies, en verwijder eventuele luchtbellen om luchtembolie te voorkomen. Als er lucht in de lijn is, mag de infuuslijn niet ontlucht worden terwijl de lijn op uw aanprikplaats is aangesloten. Gebruik geen oplaadbare NiCad- of NiMH-batterijen (nikkel-metaal-hydride). Gebruik geen heavy duty koolzinkbatterijen. Zorg dat er altijd nieuwe reservebatterijen beschikbaar zijn. Zorg dat de batterijklep stevig vergrendeld is. Zorg dat de cassette goed bevestigd is. Sluit de lijn altijd af met de klem voordat u het reservoir of de toedieningsset van de pomp verwijdert. U moet een extensieset met anti-sifonklep of een toedieningsset met hetzij een geïntegreerde, hetzij een afzonderlijke anti-sifonklep gebruiken als bescherming tegen de niet-gereguleerde zwaartekrachtinfusie of onjuiste toediening die een onjuist bevestigd reservoir kan veroorzaken. Uitgebreide instructies en waarschuwingen met betrekking tot toedieningssets vindt u in de bij deze producten geleverde instructies. Pagina 7 V33381 revisie 1.1 datum

8 Aanwijzingen Bedien de pomp niet bij temperaturen onder + 2 C (36 F) of boven 40 C (104 F). Bewaar de pomp niet bij temperaturen onder - 20 C (- 4 F) of boven 60 C (140 F). Bewaar de pomp niet met de cassette of toedieningsset eraan bevestigd. Gebruik de meegeleverde beschermcassette. Stel de pomp niet bloot aan een relatieve luchtvochtigheidsgraad onder 20% of boven 90%. Bewaar de pomp niet gedurende lange tijd met de batterijen erin. Dompel de pomp niet onder in reinigingsvloeistof of water en zorg dat er geen oplossing in de pomp lekt, op het toetsenbord achterblijft of de batterijhouder binnendringt. Reinig de pomp niet met aceton, andere plastic oplossende middelen of schuurmiddelen. Gebruik de pomp niet in aanwezigheid van ontvlambare anaesthetica of explosieve gassen. Gebruik uitsluitend accessoires van Deltec, aangezien het gebruik van andere merken de werking van de pomp nadelig kan beïnvloeden. Pagina 8 V33381 revisie 1.1 datum

9 Display Hierop worden informatie en berichten weergegeven. Indicatielampje Het groene lampje brandt wanneer de netstroomadapter wordt gebruikt om de pomp te laten werken. Pagina 9 V33381 revisie 1.1 datum

10 Beschrijving van de toetsen Hiermee kunt u de pomp starten en stoppen en alarmen onderdrukken. Hiermee wordt het scherm Reservoirvolume gewist. Hiermee wordt de lijn gevuld om luchtbellen uit het vloeistofpad te verwijderen. Door de arts/ facilitair bedrijf gebruikt. Hiermee kunt u naar het volgende scherm gaan en alarmen onderdrukken. Hiermee kunt u een waarde verhogen of de items van een menu (naar boven) doorlopen. Hiermee kunt u een waarde verlagen, of de items van een menu (naar beneden) doorlopen. Hiermee kunt u de pomp op laag vermogen zetten wanneer hij niet wordt gebruikt of weer op vol vermogen zetten. Hiermee kunt u zichzelf een dosis medicijn toedienen, als dit is toegestaan. Pagina 10 V33381 revisie 1.1 datum

11 Plaatsen van nieuwe batterijen Als Batt ± leeg of Batterij bijna leeg op het scherm verschijnt, moet u de batterijen vervangen. Gebruik twee nieuwe AA alkalibatterijen zoals DURACELL of EVEREADY ENERGIZER batterijen. Gebruik geen oplaadbare NiCad of NiMH-batterijen (nikkelmetaalhydride). Gebruik geen heavy duty koolzinkbatterijen. De pomp werkt niet goed met deze batterijen. Nieuwe batterijen aanbrengen: 1. Stop de pomp door ingedrukt te houden. Stoppen Wanneer u drie stel streepjes ziet, laat u los. STOP 3. Houd de knop met de pijl op de batterijklep ingedrukt terwijl u de batterijklep openschuift. 4. Verwijder de oude batterijen. Door aan het uiteinde van de batterijband te trekken, word de batterij makkelijker verwijderd. 5. Plaats de + en - op de nieuwe batterijen tegenover dezelfde tekens in de batterijhouder. Breng de batterijen aan boven de batterijband. De pomp laat een pieptoon horen wanneer de batterijen goed zijn geplaatst. 6. Plaats de batterijklep terug. De pomp start automatisch op. Pagina 11 V33381 revisie 1.1 datum

12 WAARSCHUWING Indien men de pomp laat vallen of er tegen stoot, kunnen de batterijklep of de nokjes breken. Gebruik de pomp niet als de batterijklep of de nokjes beschadigd zijn, aangezien de batterijen dan niet goed vastzitten. Hierdoor kan de stroom uitvallen, waardoor er geen medicatie wordt toegediend; afhankelijk van het type medicatie kan dit de dood of ernstig letsel veroorzaken. OPMERKING Als u de batterijen verkeerd plaatst, blijft het display leeg. Plaats de batterijen opnieuw en let op dat de tekens + en - tegenover elkaar staan. De opstartreeks begint, de pomp voert een elektronische zelftest uit en aan het einde van de opstartreeks laat de pomp zes pieptonen horen. Alle schermindicators, de softwareversie en alle parameters verschijnen kort op het scherm. Pagina 12 V33381 revisie 1.1 datum

13 WAARSCHUWING Als er ergens een opening is tussen de batterijklep en het pomphuis, is de batterijklep niet goed vergrendeld. Als de batterijklep losraakt, zitten de batterijen niet goed vast. Hierdoor kan de stroom uitvallen, waardoor er geen medicijn wordt toegediend; afhankelijk van het type medicijn kan dit de dood of ernstig letsel veroorzaken. LET OP Bewaar de pomp niet gedurende lange tijd met de batterijen erin. De pomp kan beschadigd worden als de batterijen gaan lekken. Hoofscherm Het volgende scherm wordt meestal op het display van de pomp weergegeven. Het heet het Hoofdscherm en bevat het volgende: Wanneer de pomp loopt: Modus van de pomp Reservoirvolume LOOPT ResVol 50.0 ml Batterijstatus bijvoorbeeld bat ± leeg) Status van reservoir volume Wanneer de pomp stilstaat: Modus van de pomp STOP Pagina 13 V33381 revisie 1.1 datum

14 Starten van de pomp Wanneer u de pomp start, wordt automatisch een overzicht van het programma gegeven, waarna de toediening van medicijnen begint. Als de pomp niet wil starten, verschijnt een bericht op het display. Zie het hoofdstuk Berichten en alarmsignalen op pagina Houd ingedrukt Starten Wanneer u drie stel streepjes ziet verdwijnen, laat u los. Starten Nadat automatisch een overzicht van het programma is gegeven, verschijnen LOOPT en het resterende reservoir volume op het hoofdscherm. De toediening van vloeistof begint zoals door uw arts is geprogrammeerd. LOOPT ResVol 50.0 ml Stoppen van de pomp Wanneer de pomp gestopt wordt, stopt de toediening van medicijn. Stoppen 1. Houd ingedrukt. 2. Wanneer u drie stel streepjes ziet verschijnen, laat u los. STOP verschijnt op het hoofdscherm. Stoppen STOP Pagina 14 V33381 revisie 1.1 datum

15 Aan- en uitzetten van de pomp Wanneer de pomp stilstaat, kunt u hem uitzetten (op laag vermogen). De pomp kan uitgezet worden wanneer hij losgemaakt is van de aanprikplaats. De pomp uitzetten: 1. Houd ingedrukt. 2. Wanneer u drie stel streepjes ziet verschijnen, laat u los. De pomp aanzetten: 1 Houd ingedrukt Uitzetten Uitzetten **** **** **** De pomp start op en geeft automatisch een overzicht van alle schermen. Toedienen van een dosis Uw arts kan uw pomp zo programmeren dat u zichzelf extra vermogen doses pijnstillende middelen kunt geven. Uw arts zal u uitleggen wanneer en hoe u zichzelf een dosis kunt toedienen. De pomp moet lopen om een dosis te starten. Een dosis starten: 1. Druk op op de pomp ( of op de knop op de handset). Er klinken twee pieptonen. De pomp begint de dosis toe te dienen. Wanneer het hoofdscherm wordt weergegeven, verschijnt DOSIS DOSIS ResVol 50.0 ml LET OP Als er geen dosis wordt toegediend, moet u wachten tot er meer tijd is verstreken voordat u een dosis aanvraagt. Pagina 15 V33381 revisie 1.1 datum

16 Een gebruikt reservoir, of gebruikte toedieningsset verwijderen WAARSCHUWING Sluit het vloeistofpad altijd af met de klem voordat u het reservoir of de toedieningsset van de pomp verwijdert om niet-gereguleerde stroom te voorkomen. Niet-gereguleerde zwaartekrachtinfusie van medicijn uit het reservoir of terugstromen van bloed kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Een gebruikt reservoir of gebruikte toedieningsset verwijderen: 1. Houd ingedrukt. 2. Wanneer u drie stel streepjes ziet verschijnen, laat u los. Stoppen Sluit alle slangklemmen af en maak de lijn van de toegangsplaats los volgens de instructies van uw arts. 4. Plaats de sleutel in het slot en draai hem naar rechts. Het slot springt naar buiten wanneer u de cassette ontgrendelt. 5. Er klinkt een continu alarm en op de pomp staat Geen disposable, klem lijnen af. Het alarm kan worden onderdrukt door op of te drukken. 6. Haak de cassette van de scharnierpennen van de pomp. 7. Gooi het reservoir of de toedieningsset weg volgens de instructies van uw arts. Pagina 16 V33381 revisie 1.1 datum

17 Een nieuw reservoir of nieuwe toedieningsset bevestigen WAARSCHUWING Ingevroren medicijn mag alleen op kamertemperatuur worden ontdooid. Verwarm het Medication Cassette-reservoir niet in een magnetron, aangezien de medicijn of het reservoir hierdoor beschadigd kan worden of lekken kunnen ontstaan. Pas een aseptische techniek toe volgens de instructies van uw arts. 1. Klem de lijn van het nieuwe reservoir of de nieuwe set af. 2. Plaats de haken van de cassette in de scharnierpennen op de pomp. 3. Zet de pomp rechtop op een stevige, vlakke ondergrond. Druk op de cassette zodat hij vlak tegen de pomp zit. 4. Plaats de sleutel in het slot, druk erop en draai hem naar links totdat de streep op het slot tegenover de pijl op de zijkant van de pomp staat en u de knop voelt vastklikken. Pagina 17 V33381 revisie 1.1 datum

18 WAARSCHUWING Bevestig de cassette op de juiste wijze. Een onjuist bevestigde of losgeraakte cassette kan leiden tot niet-gereguleerde zwaartekrachtinfusie van medicijn uit het reservoir of terugstromen van bloed, hetgeen de dood of ernstig letsel kan veroorzaken. 5. Draai, duw en trek voorzichtig aan de cassette om er zeker van te zijn dat hij stevig bevestigd is. LET OP Wanneer de pomp berekent dat er nog 5 ml in het reservoir is, klinken er pieptonen en staat ResVol ± leeg op het hoofdscherm. Dit alarm klinkt telkens wanneer het volume weer 1 ml is gedaald, totdat het reservoir-volume 0 ml is dan stopt de pomp en klinkt het alarm Reservoirvolume leeg. Opnieuw instellen van het reservoirvolume 1. Begin bij het hoofdscherm. Controleer of STOP op het hoofdscherm staat. 2. Druk op om naar het scherm Reservoirvolume te gaan. 3. Druk op om het volume weer op het geprogrammeerde volume in te stellen. Pagina 18 V33381 revisie 1.1 datum

19 Primen van de lijnen Wanneer de nieuwe cassette is aangebracht en het reservoir volume opnieuw is ingesteld of gewijzigd is naar het nieuwe volume, moet u de lijnen primen. 1. Controleer of de lijn is losgemaakt van de intreeplaats en of de slangklem open is. WAARSCHUWING Prime het vloeistofpad niet terwijl u op de pomplijn bent aangesloten. In dat geval kan teveel medicatie worden toegediend, hetgeen ernstig tof dodelijk letsel kan veroorzaken. 2. Druk op en houd de knop ingedrukt. 3. Wanneer u Lijnen primen en drie stel streepjes ziet, laat u los. Lijnen primen Houd nogmaals ingedrukt om het gehele vloeistofpad te vullen en om luchtbellen te verwijderen. Op het scherm staat Bezig met primen... en u hoort een korte pieptoon telkens wanneer de pomp een toedieningscyclus uitvoert. De pomp stopt automatisch nadat 10 toedieningscycli zijn geprimed. LET OP Het luchtdetectoralarm wordt automatisch uitgeschakeld tijdens de ontluchting. 5. Als de lijn nog niet helemaal geprimed is, houdt u nogmaals ingedrukt. Als de lijn wel geprimed is, drukt u op om naar het hoofdscherm te gaan. 6. Indien uw arts u instructies heeft gegeven over het gebruik van de luchtdetector, gaat u naar het volgende gedeelte. Zo niet, volg dan de instructies van uw arts en sluit de lijn op uw aanprikplaats aan. Open alle klemmen. Pagina 19 V33381 revisie 1.1 datum

20 WAARSCHUWING Teneinde luchtembolie te voorkomen moet u controleren of de infuuslijn vrij van luchtbellen is, alvorens hem op uw katheter aan te sluiten. Luchtembolie kan de dood of ernstig letsel veroorzaken. De lijn in de luchtdetector steken De luchtdetector is ontworpen om luchtbellen in het vloeistofpad waar te nemen. Wanneer de lijn door een ingeschakelde luchtdetector loopt, klinkt er een alarm en stopt de pomp wanneer een luchtbel de opgegeven grootte overschrijdt. 1. Indien uw arts u instructies heeft gegeven over het gebruik van de luchtdetector, maakt u een lusje in de slang onder de luchtdetector, dat u met uw duim vasthoudt. 2. Plaats de lijn boven de gleuf in de luchtdetector en klem hem onder het palletje. 3. Om de lijn in de gleuf te plaatsen, trekt u er voorzichtig aan totdat hij onder de borging en vlak in de gleuf ligt. 4. Volg de instructies van uw arts bij het aansluiten van de lijn. Open alle klemmen. Pagina 20 V33381 revisie 1.1 datum

21 WAARSCHUWING Teneinde luchtembolie te voorkomen moet u controleren of het gehele vloeistofpad vrij van luchtbellen is, alvorens hem op uw katheter aan te sluiten. Luchtembolie kan de dood of ernstig letsel veroorzaken. Handset De handset is een accessoire met een knop die op dezelfde wijze werkt als de dosistoets. Wanneer de handset is aangesloten, kunt u een bolus toedienen door op de knop op de handset of op te drukken. Als u de handset aan de pomp moet bevestigen, gaat u als volgt te werk. WAARSCHUWING Leg de handset niet ergens waar de knop per ongeluk ingedrukt kan worden. Wanneer de knop per ongeluk wordt ingedrukt, kan een bolus worden toegediend. In dit geval wordt te veel medicatie toegediend, hetgeen ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken. LET OP De pomp mag niet aan de handset worden opgetild of gedragen, daar dit beschadiging van de pomp of de handset tot gevolg kan hebben. De handset aansluiten: 1. Steek de connector in de accessoireaansluiting. 2. Druk de connector erin tot hij vastklikt. De handset losmaken: 1. Pak de connector en trek hem uit de aansluiting. Pagina 21 V33381 revisie 1.1 datum

22 Wat gebeurt er als ik de pomp laat vallen of er tegen stoot? Wat moet ik doen als ik de pomp in water laat vallen? Als u de pomp per ongeluk in het water laat vallen, moet u hem er snel uithalen, met een handdoek afdrogen en contact opnemen met uw arts. Wat moet ik doen als de pomp valt of tegen een hard oppervlak stoot? U moet onmiddellijk het volgende doen: Controleer of het slot aan de zijkant van de pomp op één lijn staat met de pijl aan de zijkant van de pomp. Draai, duw en trek voorzichtig aan de cassette om er zeker van te zijn dat deze nog vastzit. Controleer of de batterijenklep stevig vastzit. Als de cassette of de batterijklep loszit of beschadigd is, mag u de pomp niet gebruiken. Stop de pomp onmiddellijk, sluit de klem af en waarschuw uw arts. WAARSCHUWING Een onjuist bevestigde of losgeraakte cassette kan leiden tot niet-gereguleerde zwaartekrachtinfusie van de medicatie uit het reserevoir of terugstromen van bloed, hetgeen de dood of ernstig letsel kan veroorzaken. Indien men de pomp laat vallen of ertegen stoot, kunnen de batterijklep of de nokjes breken. Gebruik de pomp niet als de batterijklep of de nokjes beschadigd zijn, aangezien de batterijen dan niet goed vastzitten. Hierdoor kan de stroom uitvallen, waardoor er geen medicatie wordt toegediend; afhankelijk van het type medicatie kan dit de dood of ernstig letsel verzoorzaken. Pagina 22 V33381 revisie 1.1 datum

23 Berichten en alarmsignalen Als er alarmsignalen of speciale berichten zijn waar u op gewezen moet worden, laat de pomp een pieptoon of een alarmsignaal horen. De meeste alarmsignalen kunnen worden onderbroken door op of te drukken. Kijk naar het scherm en volg de stappen van deze tabel. Als u het volgende ziet en hoort Doet u het volgende: Batterij bijna leeg Bat ± leeg 3 tweetonige pieptonen om de 5 minuten tweetonig alarm De AA batterijen zijn bijna leeg, maar de pomp werkt nog wel. vervang de AA batterijen spoedig. De AA batterijen zijn leeg. Breng 2 nieuwe AA batterijen aan. Er moeten nieuwe batterijen worden geplaatst, ook al is er een netstroomadapter aangesloten. Bat. verwijderd pomp loopt niet tweetonig alarm Fout tweetonig alarm3 tweetonige pieptonen om de 5 minuten Wanneer een netstroomadapter wordt gebruikt, zijn de AA batterijen verwijderd terwijl de pomp liep of hebt u geprobeerd de pomp te starten met lege batterijen. Plaats de batterijen opnieuw of plaats nieuwe batterijen. Druk op of om het alarm te onderdrukken. Er is een probleem met de pomp. Sluit de lijnklem af en stel de pomp buiten bedrijf. Waarschuw uw arts/hulpverlener. Pagina 23 V33381 revisie 1.1 datum

24 Als u het volgende ziet en hoort [ GEEN BERICHT] tweetonig alarm Doet u het volgende: Zonder dat er een netstroomadapter aangesloten is, zijn de batterijen verwijderd terwijl de pomp liep. De pomp staat nu stil. Plaats batterijen om het alarm te onderdrukken. - OF - De batterijen zijn verwijderd binnen ongeveer 15 seconden nadat de pomp gestopt was. Plaats nieuwe batterijen om het alarm te onderdrukken. Anders stopt het alarm na korte tijd. Geen disposable klem lijnen af tweetonig alarm De disposable (toedieningsset of cassette) is verwijderd. Klem de lijn onmidellijk af. Er moet een disposable zijn aangesloten, anders werkt de pomp niet. Druk op of om het alarm te onderdrukken. Geen disposable, pomp loopt niet tweetonig alarm U hebt geprobeerd de pomp te starten zonder dat er een disposable was aangesloten. Er moet een disposable zijn aangesloten, anders werkt de pomp niet. Druk op of om het alarm te onderdrukken Pagina 24 V33381 revisie 1.1 datum

25 Als u het volgende ziet en hoort Handset verwijderd twee enkele pieptonen wanneer de pomp stilstaat tweetonig alarm wanner de pomp loopt Doet u het volgende: De handset is verwijderd. Sluit hem weer aan of druk op om het alarm te onderdrukken. Hoge druk tweetonig alarm De lijn kan geknikt zijn of een klem kan afgesloten zijn. Maak de lijn recht of open de klem, dan zal de pomp de toediening hervatten. Druk op of om de pomp te stoppen en het alarm 2 minuten lang te onderdrukken. Wanneer u de oorzaak van de hoge druk hebt verwijderd, start u de pomp als dit nodig is. Als het alrm aanhoudt, moet u uw arts waarschuwen. LOOPT ResVol 3 enkele pieptonen Lucht in de lijn waargenomen tweetonig alarm ± leeg Het reservoirvolume is laag. Vervang het reservoir binnenkort. Zie pag. 18 voor verdere bijzonderheden. Er is lucht in de lijn of de lijn loopt niet volledig door de luchtdetector. Druk op of om het alarm te onderdrukken. Volg dan de instructies van uw arts voor het ontluchten. Pagina 25 V33381 revisie 1.1 datum

26 Als u het volgende ziet en hoort Doet u het volgende: Motor gestopt, verwijder stroom tweetonig alarm Opwaartse occlusie tweetonig alarm De batterijen zijn leeg en de pomp is met de netsroomadapter opgestart. Plaats nieuwe AA-batterijen, sluit de netstroomadapter opnieuw aan en start de pomp opnieuw. Er stroomt geen vloeistof van het reservoir naar de pomp. Controleer of er een knik in de lijn zit en of er een afgesloten klem is tussen het reservoir en de pomp. Druk op of om de pomp te stoppen en het alarm gedurende 2 minuten te onderdrukken. Wanneer u de oorzaak van de opwaartse occlusie hebt verwijderd, start u de pomp als dit nodig is. Als het alarm aanhoudt, moet u uw arts waarschuwen. Reservoirvolume leeg tweetonig alarm Het reservoirvolume heeft 0,0 ml bereikt. Druk op of om het alarm te onderdrukken. Breng dan een nieuw reservoir aan, indien van toepassing en stel het reservoirvolume terug op nul in. Service nodig Zie handleiding tweetonig alarm De pomp is aan een servicebeurt toe. Druk op of om het alarm te onderdrukken. De pomp functioneert nog, maar u moet wel uw arts waarschuwen voor verdere instructies. Pagina 26 V33381 revisie 1.1 datum

27 Als u het volgende ziet en hoort Stroomuitval en pomp stond aan tweetonig alarm Doet u het volgende: De pomp werkte toen de stroom werd uitgeschakeld. Zet de pomp uit voordat u de batterijen vervangt of de stroombron verwijdert. Druk op of om het alarm te onderdrukken. Toest zit vast, toets loslaten tweetonig alarm Als een toets ingedrukt is, moet deze worden losgelaten. Als het alarm aanhoudt, moet de lijnklem worden afgesloten en de pomp buiten bedrijf worden gesteld. Waarschuw uw arts. Pagina 27 V33381 revisie 1.1 datum

28 Uw arts Naam :... Telefoonnummer :... Instructies: Plaatsing van pomp tijdens baden / douchen: Plaatsing van pomp tijdens slaap: Bewaren medicijn: Pagina 28 V33381 revisie 1.1 datum

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated: 03/08/2023

Views: 6023

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.